Frame
EnglishTürkçe

4 Nisan 2015

 
4 Nisan 2015, Cumartesi / 3. Gün
07:30 - 08:15
SALON 1 TGHYK-Bilgi Güncelleme
Oturum Başkanları : Emin Akkoyunlu ,Eylem Sercan Özgür
                           
Solunum Yetersizliği ve Yoğun Bakım Sorularından Örnekler     
Gül Gürsel
08:30 - 10:00
SALON 1 OLGU SUNUMU - Tanı Yöntemleri Ç.G.
Radyolojik Olgu Sunumları
Oturum Başkanları: Nevzat Karabulut, Nilüfer Aykaç Kongar
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Olgu Örnekleri 
Gonca Erbaş                                  
Pulmoner Vasküler Hastalık Olgu Örnekleri
Macit Arıyürek                              
Sistemik Hastalıklarda Akciğer Tutulumu Olguları
Ragıp Özkan
Yoğun Bakım Hastalarında AC Grafisi-BT Değerlendirmesi
Recep Savaş 
SALON 2 YUVARLAK MASA - Astım Ç.G.,KOAH Ç.G.
Astım KOAH Overlap Sendromu (AKOS)
Oturum Başkanları: Füsun Yıldız,Münevver Erdinç
Astım, KOAH ve AKOS Tanımı Benzerlikleri ve Farklılıkları, Epidemiyolojisi
Alev Gürgün
AKOS Neden ve Nasıl Oluşur: Risk Faktörleri ve Patogenez                                   Haluk Türktaş
AKOS Kliniği ve Spirometrik Tanısı                         
Sevgi Saryal
AKOS Tedavisi, Prognozu ve İzlem Kriterleri, Komorbid Durumlar
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
SALON 3 PANEL - Klinik Sorunlar Ç.G.
Non-Kistik Fibroz Bronşektazide Tedavi 
Oturum Başkanları: Esin Tuncay,Serhan Olcay
Medikal Tedavi                              
Hatice Türker                           
Tedavide Pulmoner Rehabilitasyonun Yeri         
Deniz İnal İnce                                        
Cerrahi Tedavi ve Transplantasyon      
İlhan İnci
SALON 4 PANEL - Tüberküloz Ç.G.
Tüberkülozda Tedavi Uyumsuzluğu, Zorla Tedavi Mümkün mü?

Oturum Başkanları: Haluk Çalışır,Emel Çağlar
Hasta Bakışı ile Tüberkülozda Tedavi Uyumsuzluğu Zorla Tedavi, Deneyimi                   Haluk Çalışır                                                   
Zorla Tedavi, Karantina Felsefesi                    
Osman Elbek                                      
Zorla Tedavi ve Haklar                                   
Ziynet Özçelik
SALON 5 PANEL - Akciğer Kanseri Ç.G.
Soliter Pulmoner Nodül: En İyi Klinik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Atilla Akkoçlu, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Soliter Pulmoner Nodülde Tanı Algoritması
Ahmet Selim  Yurdakul
Radyolojik Yaklaşım
Çetin Atasoy
Olgular Eşliğinde Tedavi Yaklaşımı ve Sonuçları
Dilek Ernam
SALON 6 ASTIM VE ALLERJİ - 2 SÖZEL SUNUM
SS125 - SS130
SALON 9 KLİNİK SORUNLAR (PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR) SÖZEL SUNUM
SS131 - SS137
SALON 10 PULMONER REHABİLİTASYON ve KRONİK BAKIM - 2 SÖZEL SUNUM
SS138 - SS146
SALON 14 KLİNİK SORUNLAR (DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI) -2 SÖZEL SUNUM
SS147 - SS151
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:00
SALON 1 KARŞIT GÖRÜŞ - KOAH Ç.G.,Astım Ç.G.
Hava Yolu Hastalıklarında Tartışmalı İlaçlar 
Oturum Başkanları: Zeynep Mısırlıgil,Berrin Ceyhan
Astım Atağı Tedavisinde Nebülize Steroidler Etkindir  
Evet- Füsun Yıldız
Hayır- Dilşad Mungan
Astım Tedavisinde Montelukast / Antihistaminik Kombinasyonunun Yeri Vardır
Evet-  Emel Kurt
Hayır- Berna Dursun
KOAH Tedavisinde Asetilsistein Etkindir
Evet-  Sibel Atış Naycı
Hayır- Lütfi Çöplü
SALON 2 OLGU SUNUMU - Solunum İnfeksiyonları Ç.G.
Olgularla Solunumsal İnfeksiyonların Tartışılması 
Oturum Başkanları: Ayşın Şakar Coşkun ,Münire Çakır
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi             
Ayşe Yılmaz                                  
Çok İlaca Dirençli Pnömoni (Transplant Sonrası)                    
Pervin Korkmaz                          
Viral Pnömoniler                       
Hüsnü Pullukçu                         
Atipik Mikobakteri İnfeksiyonları
Füsun Öner Eyüboğlu
SALON 3 OLGU SUNUMU - Gögüs Cerrahisi Ç.G.
Prof.Dr.Güven Çetin Anısına;

Şimdi Olsa “Öyle” Yapmazdım: Olgu Sunumları 
Oturum Başkanları: Salih Topçu, Mustafa Yüksel
Konuşmacılar:

Mustafa Yüksel 
Cengiz Gebitekin
Ali Özdülger
Refik Ülkü
Atila Eroğlu
Ömer Soysal 
SALON 4 PANEL - Yoğun Bakım Ç.G.
Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon 3N1K: Niçin? Nerede? Nasıl? Kime?
Oturum Başkanları: Öznur Akkoca Yıldız,Serdar Akpınar
Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon; Uygulama Gerekçeleri, Program Yapılandırma
Begüm Ergan                                                           
Hava Yolu Temizleme Teknikleri
Meral Boşnak Güçlü                                                 
Uzamış Mekanik Ventilasyon, Weaning; Pulmoner Rehabilitasyon Etkin Bir Yaklaşım mı?
Deniz İnal İnce
SALON 5 PANEL - Tütün Kontrolü Ç.G.
Türkiye’de Tütün Kontrolünün Dünü Bugünü Yarını
Oturum Başkanı : Osman Örsel,Leyla Sağlam
Bugüne Kadar Tütün Kontrolünde Neler Yaptık ? Neleri Yapamadık?
Türkiye’de Tütün Kontrolünde Gelecekte Neler Yapılmalı?
Cengiz Özge
Sigara Bırakma Polikliniklerinde mevcut Durum ve Geleceğe Dair Öneriler
Pelin Duru Çetinkaya
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00
SALON 1 ANA OTURUM
Dünyada ve Türkiye'de Göğüs Hastalıkları
Oturum Başkanları: Sedat Altın, Enver Yanlız                                
Üniversite ve Göğüs Hastalıkları
Öner Balbay
Eğitim ve Uygulama Hastaneleri
Ahmet Emin Erbaycu
Özel Hastaneler ve Göğüs Hastalıkları
Çağlar Çuhadaroğlu  
SALON 2 ANA OTURUM
Tütün Endüstrisinin Gizledikleri 
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Pınar Pazarlı Bostan
Kistik Fibrozis Patogenezinde KFTR 
Uğur Özçelik
Tütün Kullanımının KFTR'a Etkisi ve KOAH
Tunçalp Demir
Tütün Endüstrisi KOAH'ın Asıl Nedenini Biliyor muydu?
Elif Dağlı
SALON 6 OLGU OTURUMU - TÜBERKÜLOZ
OS21 - OS25
SALON 9 OLGU OTURUMU - KLİNİK SORUNLAR (PULMONER VASKÜLER AKCİĞER HASTALIKLAR)
OS26 - OS30
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 17:00
SALON 1 OLGU SUNUMU - Astım Ç.G.
Astımı Olgularla Tartışalım 
Oturum Başkanları: Gül Karakaya, İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Olgu 1
Serhat Çelikel
Olgu 2
İlknur Başyiğit
Olgu 3 
İnsu Yılmaz
Olgu 4
Osman El-Jundi
SALON 2 OLGU SUNUMU - Uyku Bozuklukları Ç.G.
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan İlginç Olgular
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Çağlar Çuhadaroğlu, Oğuz Köktürk, Ahmet Ömer İkiz, Tülin Taner
Moderatör: Bülent Çiftçi

Olgu 1
Sebahat Genç
Olgu 2
Özen Kaçmaz Başoğlu
Olgu 3
Sibel Ayık
Olgu 4
Sedat Kuleci
SALON 3 PANEL - Tüberküloz Ç.G.,Solunum İnfeksiyonları Ç.G.
TNF α İnhibitörleri ve Enfeksiyonlar 
Oturum Başkanları: Tülin Sevim,Recep Işık
Tüberküloz İmmunupatogenezi ve TNF α İnhibitörlerinin Etki Mekanizması           
Füsun Öner Eyüpoğlu                                    
TNF α İnhibitörü Kullanan Hastalarda Tüberküloz Hastalığı ve Kemoproflaksisi (Kılavuzlar Eşiliğinde)                                  
Tülin Çağatay                                           
Diğer Enfeksiyonlar (Bakteriyel, Viral, Fungal)    
Yavuz Havlucu  
SALON 4 PANEL - Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç.G.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hedefe Yönelik Tedavisinde Yenilikler ve İmmünoterapi
Oturum Başkanları: Ahmet Selim Yurdakul,Benan Çağlayan
KHDAK'de egfr ve eml4/alk Mutasyonları ve Tedavi Optimizasyonu
Figen Atalay
Hedefe Yönelik Tedavide Kazanılmış Direnç Sorunu ve Bu Olgulara Yaklaşım
Hasan Şenol Coşkun
KHDAK’de Yeni Mutasyonlar ve Tedaviye Yansımaları
Pınar Yıldız
KHDAK’de İmmünoterapi Gerçekten Başarılı mı? Uygulama Sonuçları
Mustafa Özdoğan
SALON 5 PANEL - Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Ç.G.
Yoğun Bakım Ünitesinde Komorbiditelere Olgularla Yaklaşım 
Oturum Başkanları: Sait Karakurt ,Aylin Özgen Alpaydın           
Kalp Yetmezliği ve Yeni Gelişen Kardiyak Aritmiler                             
Yusuf Savran                                     
Metabolik Sorunlar (Akut Böbrek Yetmezliği, Diabet vb)                        
Ezgi Özyılmaz                                     
Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşlı Hasta  
Cüneyt Saltürk
17:00 - 17:10 ARA
17:10 - 18:10
SALON 1 YUVARLAK MASA - Tüberküloz Ç.G.
Risk Gruplarında Tüberküloz 
Oturum Başkanları: Şakir Hakan Aksu,Seren Arpaz, Erhan Kabasakal
Sağlık Çalışanlarında Tüberküloz 
Aylin Babalık                                       
Ceza Evlerinde Tüberküloz             
Asiye İnan Süer                           
Yabancı Ülke Doğumlularda Tüberküloz           
Zeki Kılıçaslan
SALON 2 YUVARLAK MASA - Klinik Sorunlar Ç.G.
WASOG'un Ardından 
Oturum Başkanları: Haluk Türktaş, Mevhibe Esen Akkaya
Sarkoidozdaki Yenilikler                            
Özlem Özdemir Kumbasar   
İPF’deki Yenilikler                                            
Göksel Altınışık
SALON 3 YUVARLAK MASA - Göğüs Cerrahisi Ç.G.
Göğüs Cerrahisinde Uygulanacak Cerrahi Tekniği Teknolojiye Göre mi Belirleyelim?       
Oturum Başkanları: Levent Elbeyli, Ufuk Çağrıcı
Tartışmacılar:
Hakan Kutlay
İrfan Taştepe
Semih Halezaroğlu
Alper Toker 
SALON 4 YUVARLAK MASA - MYK OTURUMU
Akciğer Sağlığı Araştırmalarına Açılan Pencere: MECOR 
Oturum Başkanları: Oya İtil, Füsun Öner Eyüboğlu
MECOR'dan Beklentiler: Öğrenci ve Eğitimci Gözüyle 
Canan Demir
MECOR ile Gelen Kazanımlar, Başarılar
Metin Akgün
MECOR'un Kıdemli bir Akademisyene Kattıkları
Berrin Ceyhan
SALON 5 KARŞIT GÖRÜŞ - Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç.G.
Akciğer Kanserinde Erken Tanı için Tarama Yapılmalı mı ? 
Oturum Başkanları: Meltem Tor , Tekin Yıldız
Evet
Ufuk Yılmaz
Hayır
Tuncay Göksel
d